Cena ietver
1. Elektroenerģijas cena – 0.510 eiro/kWh
2. Sadales Tīkls tarifs – 0,04076 eiro/kWh
Elektroenerģijas piegādes un sadales pakalpojums (sistēmas pakalpojums)
3. PVN – 0,116 eiro/kWh

OIK kalkulators – https://www.eptirgotajs.lv/oik-kalkulators/#/
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu 1,50 EUR ar PVN – Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A.
Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.
* – PVN, OIK, sistēmas pakalpojumu, kā arī NordPoolSpot – Latvijas reģionā svārstību gadījumā, iespējamas tarifu proporcionālas korekcijas.

Tarifa daļas

Klientu izvēlē

Kāpēc mēs?

Minimālais termiņš: sākums datums: 01.10.2022, beigu datums: Beztermiņa;
Elektroenerģijas tirdzniecības periods : sākums datums: 01.10.2022, beigu datums: Beztermiņa.

Saskaņā ar LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 10.2. punktu.(Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi, kas izriet no elektroenerģijas piegādi regulējošiem tiesību aktiem, Lietotājs iesniedz Tirgotājam, nosūtot tos pa pastu vai, izmantojot Līgumā norādīto e-pastu pp@winbaltic.lv. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai papīra formātā uz Līgumā norādīto Lietotāja korespondences adresi 5 darba dienu laikā no jautājumu un pretenzijas sanemšanas ( elektroniski vai pasta zīmogs) , bet ne vēlāk kā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.).

Norēķins par faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu.
Ikmēneša skaitītāja rādījumi ir jānodod, ievadot tos AS „Sadales tīkls” klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam.

Apmaksa ar bankas pārskaitījumu līdz 20. datumam (ieskaitot) par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

Līgums tiek noslēgts un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, un to var izbeigt jebkurā laikā, bez līguma laušanas maksas sakaņa ar LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 8.5. Lietotājam ir tiesības izbeigt beztermiņa līgumu līdz kalendārā mēneša 15.datumam, noslēdzot sadarbības Līgumu ar citu tirgotāju.Tirgotāju maiņa notiek ar nākamā kalendārā mēneša 1.datumu. Lietotājs paziņo par savu izvēli par Līguma izbeigšanu elektroniski uz pp@winbaltic.lv vai pa pastu SIA „WIN Baltic”, Rīga, Ieriķu iela 23 – 8, LV-1084.

Piedāvājums spēkā no 01.10.2022